ŠAJOS GARANTIJAS NOTEIKUMOS:

Feelclean.lv – turpmāk Pārdevējs;

Visas preces un ražojumi – turpmāk Prece;

Persona, kas iegādājusies Preci no Pārdevēja – turpmāk Pasūtītājs.

LR un ES normatīvajos aktos noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts izpildītājs.

Pasūtītājam, kas iegādājies Preci no Pārdevēja, visā garantijas laikā ir tiesības uz Preces remontu garantijas darbnīcā, ievērojot šos garantijas noteikumus.

Garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces saņemšanas dienas, ko apliecina PPR parakstīšanas datums.

1. Uz Preci neattiecas garantijas apkalpošana (remonts) šādos gadījumos:

a. Precei ir mehāniski bojājumi, krišanas pēdas vai tie radušies nepareizas transportēšanas dēļ, kuru veicis pats Pasūtītājs.

b. Bojājumi radušies nekvalificētas uzstādīšanas dēļ (uzstādīšanas noteikumi ir pieejami pie Pārdevēja), ja to ir veicis pats Pasūtītājs vai cita trešā persona, izņemot Pārdevēju.

c. Netiek ievēroti lietošanas noteikumi, kas norādīti lietošanas instrukcijā.

d. Konstatētas nekvalificētas iejaukšanās un/vai remonta pēdas, ja to ir veicis Pasūtītājs vai cita trešā persona

e. Ražojums, kas paredzēts personiskām (sadzīves) vajadzībām, izmantots ražošanas un (vai) profesionāliem mērķiem, kā arī citiem mērķiem, kuri neatbilst tiešajam nolūkam.

f. Bojājums radies, Precē iekļūstot svešķermenim, kādām vielām vai kukaiņiem.

g. Bojājumu izraisījusi apkārtējā vide – kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, šķidrumi, nejauši ārēji faktori (zibens, lietavas, plūdi, uguns, u.c.) un/vai dabas stihijas (plūdi, vētra, ugunsgrēka u.tml.) dēļ.

h. Pircējs nav veicis ikgadējo tehnisko apkopi un/vai nav veicis samaksu par veikto tehnisko apkopi.

i. Bojājums radies barojošā sprieguma (tajā skaitā ja bojājums ir rādījies barojoša sprieguma pažūšanas dēļ), telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai valsts standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ.

j. Bojājums, kuru izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana, ja to ir veicis Pasūtītājs.

k. Atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām, ja to veicis Pasūtītājs vai cita trešā persona.

l. Ja Pasūtītājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina pirkumu no Pārdevēja.

Ražotāja garantijas noteikumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: – pirkumu apliecinošu dokumentu (pavadzīme, maksājuma dokuments) ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

m. Ja Preces sērijas numurs (ja tas eksistē) izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

n. Papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults)

2. Garantija netiek attiecināta uz:

Preces plastmasas detaļām, lampām, spuldzēm, vadiem, motoriem, izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem) un barošanas elementiem, kā arī, ja nepieciešams mainīt lampas, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, un citas Preces detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar Preces izjaukšanu.

3. Papildus noteikumi:

a. Bojātās Preces nogādāšana pie Pārdevēja notiek uz Pasūtītāja rēķina.

b. Defekts tiek novērsts ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā un, ne mazāk kā 5 darba dienu laikā. Ja komplektējošās detaļas jāpasūta izgatavotāju firmā, tad remontu izpildes termiņš tiek atrunāts atsevišķi.

c. Pircējs nodrošina iekārtas tehnisko apkopi, ko veic Pārdevēja speciālisti par atsevišķu samaksu (apkopi jāveic vismaz 1x reizi gadā).

d. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinies ar datu rezerves kopijām.

e. Preces atgriešana iespējama tikai tādā gadījumā, ja Prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģinālajā iepakojumā.

4. Nobeiguma noteikumi:

Pārdevējs neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru Prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Atteikuma tiesības

1.Iepērkoties www.feelclean.lv interneta veikalā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai nodod to pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājam ir jāpaziņo, aizpildot atteikuma veidlapu un nosūtot to uz Skolas iela 68, Balvi vai uz e-pastu info@feelclean.lv. 

3. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. 

4.Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības kvalitātes un drošuma samazināšanos. 

5.Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis, ka izmaksas jāsniedz patērētājam.Atgriežot preci, patērētājam jānodrošina atbilstošs preces iepakojums, lai transportējot prece netiktu bojāta.